Vyhláška č. 14/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

(v znení č. 690/2002 Z. z.)

Čiastka 6/1995
Platnosť od 19.01.1995 do30.06.2006
Účinnosť od 01.01.2003 do30.06.2006
Zrušený 238/2006 Z. z.

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. januára 1995

o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Platenie príspevkov

Prevádzkovateľ jadrového zariadenia platí príspevok do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „fond") štvrťročne s pripísaním príspevku na osobitný účet fondu do konca prvého mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku v sume 87 500 Sk za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu jadrového zariadenia a 6,8 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej z jadrového zariadenia v príslušnom štvrťroku.

§ 2

Použitie prostriedkov fondu

Prostriedky fondu možno poskytnúť len na účely uvedené v § 4 zákona.

Poskytovanie prostriedkov fondu

§ 3

(1) Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi1a) podľa § 4 zákona až do sumy celkových nákladov akcie na základe písomnej žiadosti.

(2) Žiadosť obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa,

b) výšku celkových nákladov akcie,

c) výšku požadovaných prostriedkov fondu,

d) účel použitia prostriedkov fondu,

e) označenie akcie, miesta a času jej realizácie s uvedením dátumu jej začatia a ukončenia,

f) vyjadrenie žiadateľa o výbere dodávateľa podľa osobitného predpisu,3)

g) spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov.

(3) Prílohami k žiadosti sú

a) technické zadanie, ak ide o žiadosť o dokumentáciu,

b) projekt s technickým a ekonomickým odôvodnením, ak ide o žiadosť o investičnú akciu,

c) program prác, ak ide o žiadosť o neinvestičnú akciu,

d) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

(4) Fond príjíma a eviduje žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu a preskúmava skutočnosti potrebné na rozhodovanie o žiadosti.

(5) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, fond vyzve žiadateľa, aby ju v určenej lehote doplnil.

(6) Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na príslušný rok sa predkladá fondu do 15. júna predchádzajúceho roka.

§ 4

(1) Fond predkladá žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu Rade fondu4) na posúdenie. Členovia rady fondu najneskôr do 10 dní predložia fondu prípadné otázky, návrhy na doplnenie alebo zmeny. Fond zabezpečí ich kvalifikované zodpovedanie najneskôr na zasadaní Rady fondu.

(2) Na základe návrhu Rady fondu minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister") žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu vyhovie alebo ju zamietne do 30 dní od predloženia návrhu rozhodnutia fondu. Rozhodnutie ministra doručí fond žiadateľovi.

§ 5

(1) Fond poskytne žiadateľovi prostriedky na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí prostriedkov fondu a zmluvy uzatvorenej medzi fondom a žiadateľom.

(2) Zmluva je písomná a obsahuje najmä podmienky, za ktorých sa prostriedky fondu poskytujú, výšku poskytnutých prostriedkov fondu, účel použitia prostriedkov fondu, lehoty a spôsob čerpania prostriedkov fondu.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Ducký v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 písm. a) zákona.

1a) § 5 ods. 2 zákona.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z.

3) Napr. § 6 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení,
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.

4) § 2 ods. 3 zákona.