Čiastka č. 25/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 06.04.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania 06.04.1995
62/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení tovaru dovážaného na dobudovanie ústavu kardiovaskulárnych chorôb Bratislava Kramáre od dovozného cla 06.04.1995
63/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 06.04.1995
64/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch–penziónoch pre dôchodcov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 215/1994 Z. z. 06.04.1995
65/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o evidencii lesných pozemkov a stavieb 01.05.1995