Vyhláška č. 64/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch–penziónoch pre dôchodcov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 215/1994 Z. z.

Čiastka 25/1995
Platnosť od 06.04.1995 do30.06.1998
Účinnosť od 06.04.1995 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 28. marca 1995,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch–penziónoch pre dôchodcov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 215/1994 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch–penziónoch pre dôchodcov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 215/1994 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 znie:

(1) Na určenie úhrady za ubytovanie a základnú starostlivosť sa obytné jednotky v penziónoch rozdeľujú do dvoch typov:

a) I. typ – jednolôžková obytná jednotka s jednou obytnou miestnosťou, s vedľajšími miestnosťami a so základným prevádzkovým zariadením a vybavením,

b) II. typ – dvojlôžková obytná jednotka s jednou alebo dvoma obytnými miestnosťami, s vedľajšími miestnosťami a so základným prevádzkovým zariadením a vybavením.“.

2. V § 5 ods. 3 a v § 9 ods. 3 sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.

3. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

4. V § 7 ods. 1 písm. e) sa slovo „bytové“ nahrádza slovom „obytné“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Oľga Keltošová v. r.