Vyhláška č. 62/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení tovaru dovážaného na dobudovanie ústavu kardiovaskulárnych chorôb Bratislava Kramáre od dovozného cla

Čiastka 25/1995
Platnosť od 06.04.1995 do30.06.2001
Účinnosť od 06.04.1995 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. marca 1995

o oslobodení tovaru dovážaného na dobudovanie Ústavu kardiovaskulárnych chorôb Bratislava Kramáre od dovozného cla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 193 ods. 2 Colného zákona č. 618/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

Od dovozného cla sa oslobodzuje tovar – nezdravotnícke materiály v úhrnnej cene 2 482 554 DEM, ktorý sa dováža na dobudovanie Ústavu kardiovaskulárnych chorôb Bratislava Kramáre.

§ 2

Tovar uvedený v § 1 sa oslobodzuje od dovozného cla za týchto podmienok:

a) v colnom vyhlásení sa na účely colného konania uvedie ako príjemca Ústav kardiovaskulárnych chorôb Bratislava, identifikačné číslo organizácie 00598658,

b) návrh na oslobodenie od cla podľa § 1 sa uplatní spôsobom ustanoveným osobitným predpisom1),

c) deklarant2) k colnému vyhláseniu priloží vyhlásenie, že dovážaný tovar je určený na účel uvedený v § 1,

d) colné konanie sa vykoná na Colnici Bratislava,

e) Ústav kardiovaskulárnych chorôb Bratislava predloží zoznam tovaru, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla podľa § 1, Colnici Bratislava.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej repubiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky č. 328/1993 Z. z. a vyhlášky č. 218/1994 Z. z.

2) § 63 a 64 Colného zákona č. 618/1992 Zb.