Vyhláška č. 63/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/1995
Platnosť od 06.04.1995 do30.06.1998
Účinnosť od 06.04.1995 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 28. marca 1995,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b), d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 443/1991 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 214/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2a sa dopĺňa písmenami f), g), h), ch) a i), ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom3a),3b),3c),3d),3e) a 3f) znejú:

f) žiakom v špeciálnej škole pre telesne postihnutých3a) a pre telesne postihnutých s mentálnym postihnutím,3b) ktorým sa neposkytuje ústavná sociálna starostlivosť,

g) pedagogickým pracovníkom3c) a ostatným pracovníkom škôl uvedených v písmene f) a občanom, ktorí vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru činnosť pre školy uvedené v písmene f),

h) pracovníkom iných organizácií, ktorí poskytujú nevyhnutné služby3d) občanom, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch a občanom, ktorí vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru činnosť súvisiacu s prevádzkou ústavu,

ch) žiakom stredných škôl3e) a študentom vysokých škôl3f) v čase vykonávania praxe v ústave,

i) rehoľníkom ubytovaným v ústave.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom3a),3b),3c),3d),3e) a 3f) znejú:

3a) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.

3b) § 4 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb.

3c) § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

3d) § 87 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z.

3e) § 7 až 27 zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z.

3f) Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.“.

2. V § 17b ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 4“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Oľga Keltošová v. r.