Čiastka č. 85/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 11.11.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
302/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 01.01.1995
303/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou 11.11.1994
304/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom 01.01.1995
305/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 30. mája 1994 č. 1/1994 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky