304

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 28. októbra 1994

o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 93 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. a § 39 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Táto vyhláška upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania služieb ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom (ďalej len „občan“) v ústavoch sociálnej starostlivosti (ďalej len „ústav“), výšku úhrady za služby, spôsob jej určenia a platenia, prípady, v ktorých občan úhradu neplatí alebo ju platí len čiastočne, a podmienky a výšku vreckového.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na domovy-penzióny pre dôchodcov.

§ 2

Rozsah a bližšie podmienky poskytovania služieb

(1) Občan platí úhradu za tieto nevyhnutné služby:1)

a) stravovanie,

b) bývanie,

c) zaopatrenie.

(2) Ústav poskytuje občanovi aj iné služby v dohodnutom rozsahu za cenu určenú podľa osobitného predpisu.2)

§ 3

Vymedzenie pojmov

(1) Za stravovanie sa na účely tejto vyhlášky považuje poskytovanie stravy podľa osobitného predpisu.3)

(2) Za bývanie sa na účely tejto vyhlášky považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti (ďalej len „príslušenstvo“) v ústave, poskytovanie služieb s tým spojených a užívanie základného prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti a príslušenstva.

(3) Za príslušenstvo sa na účely tejto vyhlášky považuje predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, záchod, kúpeľňa, kúpeľňový alebo sprchovací kút, loggia alebo balkón, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé.

(4) Za základné prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva sa na účely tejto vyhlášky považuje najmä rozvod elektrickej energie a vody, odvod odpadových vôd a hygienické zariadenie.

(5) Za vybavenie obytnej miestnosti a príslušenstva sa na účely tejto vyhlášky považuje najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona.

(6) Za zaopatrenie sa na účely tejto vyhlášky považuje najmä

a) upratovanie,

b) pranie, žehlenie a mangľovanie posteľnej bielizne a iného textilu,

c) pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva,

d) príprava stravy,

e) poskytovanie služieb osobnej hygieny, ošetrovateľských úkonov a ostatných úkonov nahrádzajúcich samoobsluhu, ak nepatria do zdravotnej starostlivosti a ak ich poskytovanie vyžaduje zdravotný stav občana4).

§ 4

Výška úhrady za nevyhnutné služby

(1) Výška úhrady za stravu sa vypočíta podľa osobitného predpisu.3)

(2) Výška úhrady za bývanie za jeden deň sa vypočíta ako násobok dennej sadzby úhrady za 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorú občan užíva.

(3) Denná sadzba úhrady za 1 m2 užívanej podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva je 1 Sk.

(4) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje o 30 %.

(5) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva užívajú.

(6) Výška úhrady za bývanie vypočítaná podľa odseku 2 sa zvyšuje o

a) 7 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,

b) 4 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,

c) 2 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na jedného občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

(7) Výška úhrady za zaopatrenie podľa § 3 ods. 6 písm. a), b), c) a d) za jeden deň je pri

a)celoročnom a týždennom pobyte7,00 Sk,
b)dennom pobyte
1.do štyroch hodín 1,50 Sk,
2.nad štyri hodiny 3,00 Sk.

(8) Výška úhrady za zaopatrenie podľa § 3 ods. 6 písm. e) za jeden deň je pri

a)celoročnom pobyte
1.pri čiastočnej bezvládnosti občana7,50 Sk,
2.pri prevažnej bezvládnosti občana12,50 Sk,
3.pri úplnej bezvládnosti občana17,50 Sk,
b)týždennom pobyte
1.pri čiastočnej bezvládnosti občana6,80 Sk,
2.pri prevažnej bezvládnosti občana11,30 Sk,
3.pri úplnej bezvládnosti občana15,90 Sk,
c)dennom pobyte
1.pri čiastočnej bezvládnosti občana3,40 Sk,
2.pri prevažnej bezvládnosti občana5,60 Sk,
3.pri úplnej bezvládnosti občana7,90 Sk.

Spôsob určenia a platenia úhrady za nevyhnutné služby poskytované dospelému občanovi, podmienky a výška vreckového

§ 5

(1) Za dospelého občana sa na účely tejto vyhlášky považuje každá plnoletá5) osoba s výnimkou nezaopatreného dieťaťa.6)

(2) Výška úhrady za nevyhnutné služby v kalendárnom mesiaci je pri

a) celoročnom pobyte 30-násobok dennej sadzby za tieto nevyhnutné služby,

b) týždennom alebo dennom pobyte 22-násobok dennej sadzby za tieto nevyhnutné služby,

c) prechodnom pobyte násobkom dennej sadzby za tieto nevyhnutné služby a počtu dní pobytu občana v ústave.

(3) Celková výška úhrady za nevyhnutné služby v kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok úhrad za jednotlivé nevyhnutné služby vypočítaných za kalendárny mesiac, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(4) Ústav vráti občanovi alebo občan doplatí ústavu úhradu za stravu3) na základe počtu odobratých jedál najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(5) Úhradu za nevyhnutné služby platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu nevyhnutné služby poskytujú, zo svojho príjmu7) a zo zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť8) najneskôr do l5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zo zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť občan platí len úhradu za zaopatrenie podľa § 4 ods. 8. Ak zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť je krátené alebo sa nevypláca,8) platí sa úhrada za zaopatrenie podľa § 4 ods. 8 aj z príjmu.7) Pri prijatí do ústavu počas kalendárneho mesiaca občan platí za tento mesiac odo dňa nástupu do ústavu pomernú časť úhrady za nevyhnutné služby podľa počtu dní pobytu v ústave.

(6) Pri pobyte občana mimo ústavu9) a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach platí občan pri celoročnom a týždennom pobyte úhradu za bývanie v plnej výške a 20 % sumy z úhrady za zaopatrenie určenej podľa § 4 ods. 7.

(7) Ústav vráti občanovi pomernú časť zo zaplatenej úhrady za dni pobytu mimo ústavu9) a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(8) Ak sa v ústave poskytujú nevyhnutné služby obom manželom alebo druhovi a družke (ďalej len „manželia“), každý z nich platí úhradu za tieto nevyhnutné služby z polovice úhrnu ich príjmov.7) Manžel, ktorému bol zvýšený dôchodok pre bezvládnosť, platí úhradu za nevyhnutné služby podľa § 4 ods. 8 aj zo zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Ak zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť je krátené alebo sa nevypláca,8) platí úhradu za zaopatrenie podľa § 4 ods. 8 aj z príjmu.7)

(9) Ak sa v ústave poskytujú nevyhnutné služby len jednému z manželov, tento manžel platí úhradu za nevyhnutné služby z polovice úhrnu ich príjmov.7) Manžel, ktorému sa poskytujú nevyhnutné služby v ústave a bol mu zvýšený dôchodok pre bezvládnosť, platí úhradu za nevyhnutné služby podľa § 4 ods. 8 aj zo zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Ak zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť je krátené alebo sa nevypláca,8) platí úhradu za zaopatrenie podľa § 4 ods. 8 aj z príjmu.7) Po zaplatení úhrady za nevyhnutné služby musí byť zostatok z úhrnu ich príjmov pre manžela, ktorému sa neposkytujú nevyhnutné služby v ústave, a ostatných členov domácnosti,10) ktorí sa s ním spoločne posudzujú,11) vo výške sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť podľa osobitného predpisu.12) Ak zostatok z úhrnu ich príjmov nie je v tejto výške, manžel, ktorému sa poskytujú nevyhnutné služby v ústave, platí plnú alebo čiastočnú úhradu za nevyhnutné služby len z pomernej časti úhrnu ich príjmov alebo úhradu za nevyhnutné služby neplatí.

(10) Celková výška úhrady za nevyhnutné služby sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.

§ 6

(1) Po zaplatení úhrady za nevyhnutné služby musí byť zostatok z príjmu7) pre občana pri

a) celoročnom pobyte vo výške 30 % sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana vypočítanej podľa osobitného predpisu,13)

b) týždennom pobyte vo výške 47 % sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana a na zabezpečenie nevyh-nutných nákladov na domácnosť vypočítanej podľa osobitného predpisu,12)

c) dennom pobyte vo výške 74 % sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť vypočítanej podľa osobitného predpisu.12)

(2) Občan platí úhradu za nevyhnutné služby čiastočne v takej výške, aby po jej zaplatení bol zostatok z príjmu7) vo výške sumy vypočítanej podľa odseku 1.

(3) Občan úhradu za nevyhnutné služby neplatí, ak jeho príjem7) je nižší alebo sa rovná výške zostatku z príjmu vypočítanej podľa odseku 1.

(4) Ak občan zomrie, zaplatená úhrada za nevyhnutné služby sa nevracia.

(5) Ak je občan mimo ústavu a nesplní podmienky na pobyt mimo ústavu podľa osobitného predpisu,9) zaplatená úhrada za nevyhnutné služby sa nevracia.

§ 7

(1) Občanovi, ktorého príjem7) nedosahuje sumu vypočítanú podľa § 6 ods. 1, sa poskytuje mesačne vreckové vo výške rozdielu takto vypočítanej sumy a príjmu.

(2) Vreckové sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

Spôsob určenia a platenia úhrady za nevyhnutné služby poskytované dieťaťu, podmienky a výška vreckového

§ 8

(1) Za dieťa sa na účely tejto vyhlášky považuje nezaopatrené dieťa (ďalej len „dieťa“).6)

(2) Za dieťa platí úhradu rodič dieťaťa alebo iná osoba povinná výživou voči dieťaťu, alebo ten, komu bolo dieťa rozhodnutím súdu zverené do výchovy (ďalej len „platiteľ úhrady“).

(3) Pre výšku úhrady za nevyhnutné služby platí § 4 s výnimkou odseku 8.

(4) Výška úhrady za zaopatrenie podľa § 3 ods. 6 písm. e) za jeden deň je pri

a)celoročnom pobyte
1.ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť15,00 Sk,
2. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť25,00 Sk,
b) týždennom pobyte
1. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť13,60 Sk,
2.ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť22,70 Sk,
c) dennom pobyte do štyroch hodín
1.ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť 3,20 Sk,
2. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť 5,70 Sk,
d)dennom pobyte nad štyri hodiny
1.ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť 6,50 Sk,
2. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť11,40 Sk.

(5) Na určenie celkovej výšky úhrady za nevyhnutné služby platí § 5 ods. 2, 3, 4 a 10.

(6) Úhradu za nevyhnutné služby platí platiteľ úhrady zo svojho príjmu, z príjmu dieťaťa7) a z príplatku k prídavkom na deti.15) Ak je platiteľom úhrady občan, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy rozhodnutím súdu a nemá voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, úhradu za nevyhnutné služby platí z príjmu dieťaťa a z príplatku k prídavkom na deti. Príplatok k prídavkom na deti sa použije len na úhradu za zaopatrenie podľa odseku 4. Ak nie sú splnené podmienky nároku na príplatok k prídavkom na deti16) na dieťa umiestnené v ústave, platí sa úhrada za zaopatrenie podľa odseku 4 aj z príjmu.7)

(7) Úhradu za nevyhnutné služby platí platiteľ úhrady za kalendárny mesiac, v ktorom sa tieto nevyhnutné služby poskytujú, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri prijatí do ústavu počas kalendárneho mesiaca platiteľ úhrady platí za tento mesiac odo dňa nástupu do ústavu pomernú časť úhrady za nevyhnutné služby podľa počtu dní pobytu v ústave.

(8) Úhrada za bývanie dieťaťa vo veku od troch do osemnástich rokov sa neplatí.

(9) Pri pobyte dieťaťa mimo ústavu9) a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu v zdravotníckych zariadeniach platiteľ úhrady platí pri celoročnom a týždennom pobyte úhradu za bývanie v plnej výške a 20 % sumy z úhrady za zaopatrenie určenej podľa § 4 ods. 7.

(10) Ústav vráti platiteľovi úhrady pomernú časť zo zaplatenej úhrady za nevyhnutné služby za dni pobytu dieťaťa mimo ústavu9) a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu v zdravotníckych zariadeniach najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

§ 9

(1) Úhrada za nevyhnutné služby podľa § 8 pri celoročnom pobyte sa na žiadosť platiteľa úhrady zníži, prípadne sa nevyžaduje, ak by sa v dôsledku platenia úhrady za nevyhnutné služby platiteľ úhrady stal sociálne odkázaným.17)

(2) Úhrada za nevyhnutné služby podľa § 8 pri týždennom a dennom pobyte sa na žiadosť platiteľa úhrady zníži, prípadne sa nevyžaduje, ak by v dôsledku platenia úhrady za nevyhnutné služby príjem spoločne posudzovaných osôb7) poklesol pod sumu po-trebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť podľa osobitného predpisu12) a platiteľ úhrady si nemôže zvýšiť príjem vlastným pričinením.18)

(3) Úhradu za stravovanie, bývanie a zaopatrenie podľa § 3 ods. 6 písm. a), b), c) a d) platiteľ úhrady neplatí, ak je poberateľom opakovanej dávky sociálnej starostlivosti poskytovanej z dôvodu sociálnej odkázanosti.

§ 10

(1) Ak je dieťa mimo ústavu a nesplní podmienky na pobyt mimo ústavu podľa osobitného predpisu,9) zaplatená úhrada za nevyhnutné služby sa nevracia.

(2) Ak dieťa zomrie, zaplatená úhrada za nevyhnutné služby sa nevracia.

§ 11

(1) Dieťaťu, ktoré nie je poberateľom dôchodku a nikto k nemu nemá vyživovaciu povinnosť, sa po-skytuje mesačne vreckové vo výške

a) 10 %, ak ide o dieťa od 6 do 15 rokov veku,

b) 15 %, ak ide o dieťa od 15 rokov veku,

zo sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana ustanovenej osobitným predpisom.13)

(2) Dieťaťu, voči ktorému si platiteľ úhrady neplní vyživovaciu povinnosť, sa môže poskytnúť vreckové do výšky súm podľa odseku 1; to platí aj v prípade, ak dieťa je požívateľom sirotského dôchodku obojstranne osirelého dieťaťa.19) Ak sa poskytuje vreckové dieťaťu, voči ktorému si platiteľ úhrady neplní vyživovaciu povinnosť, poskytnuté vreckové je pohľadávkou voči platiteľovi úhrady.

(3) V prípadoch uvedených v § 9 sa môže poskytnúť dieťaťu pri celoročnom pobyte vreckové do výšky súm vypočítaných podľa odseku 1. Poskytnuté vreckové je pohľadávkou voči platiteľovi úhrady.

(4) Vreckové sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.


§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 250/1993 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Július Brocka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 87 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z.

2) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 443/1991 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 214/1994 Z. z.

4) § 70 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.§ 36 a 37 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 260/1990 Zb.§ 16 písm. b) č. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.

5) § 8 Občianskeho zákonníka.

6) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti.

7) § 4 a 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.

8) § 70 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z.

9) § 97 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.

10) § 115 Občianskeho zákonníka.

11) § 4 zákona č. 463/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z.

12) § 3 zákona č. 463/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z.

13) § 3 ods. 2 zákona č. 463/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z.

14) § 16 písm. b) č. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.

15) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.

17) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.

18) § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z.

19) § 49 a 50 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.