Vyhláška č. 303/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou

Čiastka 85/1994
Platnosť od 11.11.1994 do30.04.1997
Účinnosť od 11.11.1994 do30.04.1997
Zrušený 123/1997 Z. z.

303

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. októbra 1994

o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v zne-ní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1994 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o vyhotovení kontrolnej pásky (ďalej len „páska“), spôsobe jej použitia, odbere a zúčtovaní pásky, ako aj ďalšie náležitosti súvisiace s povinnosťou označovať spotrebiteľské balenie liehu, liehovín a destilátov1) (ďalej len „spotrebiteľské balenie liehu“).

§ 2

(1) Vyhotoviteľom pásky na účely tejto vyhlášky je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená tlačiť cenné papiere.2)

(2) Odberateľom pásky na účely tejto vyhlášky je výrobca, dovozca alebo vývozca spotrebiteľského balenia liehu.

(3) Páska má na účely tejto vyhlášky povahu ceniny.

§ 3

Páska sa považuje za tovar v nezmenenom stave, ak nie je pretrhnutá a ak je v rovnakom stave, v akom ju dodáva vyhotoviteľ pásky odberateľovi pásky alebo v akom je nalepená na spotrebiteľské balenie liehu podľa § 5.

§ 4

(1) Páska sa vyhotovuje z bezdrevného papiera bez optických zjasňovadiel, ktorý obsahuje farebné vlákna vizuálne a opticky kontrolovateľné. Páska má tieto rozmery v milimetroch:

a) 7 x 80 na označenie spotrebiteľského balenia liehu s objemom do 0,05 l vrátane,

b) 16 x 90 na označenie spotrebiteľského balenia liehu s objemom nad 0,05 do 0,3 l,

c) 16 x 150 na označenie spotrebiteľského balenia liehu s objemom 0,3 l a viac.

(2) Na líci pásky je ochranná podtlač gilošového charakteru, ktorá pokrýva celú plochu pásky okrem plochy negatívnej giloše a štátneho znaku Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“).

(3) V strednej časti pásky je umiestnená sústava dvoch giloší. Vonkajšia giloš je v negatívnom vyhotovení. V nej je vnútorná zmenšená pozitívna giloš. V strede oboch giloší je umiestnený štátny znak a v rámčeku nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Negatívna giloš, vnútro rámčeka, vnútorná plocha štítu a trojvršie sa líšia rozdielnou hustotou rastra.

(4) Na páske je sústava ochranných giloší symetricky umiestnených po oboch stranách centrálnych giloší so štátnym znakom. Rámčeky umiestnené v gilošiach sú lemované linkou tvorenou mikrotlačou „MINISTERSTVO FINANCIÍ SR“. V pravej časti pásky je označenie tlačiarne, ktorá pásku vyhotovila.

(5) Páska, ktorou sa označuje spotrebiteľské balenie liehu určené na spotrebu v tuzemsku, sa člení na tri časti. V strednej časti pásky je štátny znak. V pravej časti pásky je nápis „TUZEMSKÝ TRH“. V ľavej časti pásky je identifikačné číslo spotrebiteľského balenia liehu, ktoré prideľuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(6) Páska, ktorou sa označuje spotrebiteľské balenie liehu určené na vývoz, má v ľavej a strednej časti náležitosti podľa odseku 5. V pravej časti pásky je namiesto nápisu „TUZEMSKÝ TRH“ nápis „EXPORT“. Táto páska sa nepoužije, ak je spotrebiteľské balenie liehu označené páskou štátu, do ktorého sa spotrebiteľské balenie liehu vyváža, a do tuzemska sa táto páska dováža v režime dočasného použitia.3)

§ 5

(1) Odberateľ pásky nalepí pásku na spotrebiteľské balenie liehu lícnou stranou nahor cez uzáver spotrebiteľského balenia liehu (ďalej len „uzáver“) tak, aby stredná časť pásky bola na hornej strane uzáveru a aby ľavá aj pravá časť pásky boli rovnakým dielom nalepené pozdĺž hrdla spotrebiteľského balenia liehu.

(2) Páska sa nalepí na spotrebiteľské balenie liehu tak, aby sa jeho obsah nedal použiť bez poškodenia pásky. Súčasne s otvorením spotrebiteľského balenia liehu sa páska pretrhne v mieste uzáveru tak, aby sa neporušila ľavá ani pravá časť pásky nalepenej pozdĺž hrdla pod uzáverom. Pred novým plnením spotrebiteľského balenia liehu sa páska odstráni z pravej i ľavej časti hrdla spotrebiteľského balenia liehu.

(3) Za neoznačené sa považuje spotrebiteľské balenie liehu

a) bez pásky,

b) s poškodenou páskou, ktorá spochybňuje nedotknuteľnosť jeho obsahu,

c) označené páskou, ktorá nemá náležitosti podľa § 4,

d) označené falzifikátom pásky,

e) označené na tuzemskom trhu páskou určenou na spotrebiteľské balenie liehu na vývoz,

f) označené nesprávne nalepenou páskou.

(4) Pri predaji liehu, liehovín a destilátov (ďalej len „lieh“) zo spotrebiteľského balenia liehu na priamu konzumáciu na mieste vrátane skladových a iných účelových priestorov sa nachádza až do doby úplného spotrebovania obsahu spotrebiteľského balenia liehu z každého ponúkaného sortimentu iba jeden otvorený kus spotrebiteľského balenia liehu, ktorý je označený pretrhnutou páskou.

§ 6

Vyhotoviteľ pásky vydáva pásku len odberateľovi pásky. Pásku odoberá a používa len odberateľ pásky.

§ 7

(1) Odberateľ pásky písomne požiada ministerstvo o pridelenie registračného odberného čísla. K žiadosti pripojí potvrdenie miestne príslušného správcu dane o registrácii podľa § 15 zákona.

(2) Ministerstvo pridelí odberateľovi pásky registračné odberné číslo, na ktorého základe odberateľ pásky písomne požiada ministerstvo o vystavenie odberného poukazu. V žiadosti o vydanie odberného poukazu uvedie

a) pridelené registračné odberné číslo,

b) počet objednaných kusov pások,

c) pôvod liehu,

d) sortiment,

e) objem obsahu spotrebiteľského balenia liehu,

f) stupňovitosť plneného liehu.

(3) V prípade dovozu spotrebiteľského balenia liehu sa uvedie aj obchodné meno zahraničného výrobcu liehu, u ktorého sa budú pásky lepiť na spotrebiteľské balenie liehu, alebo meno a adresa prevádzkovateľa colného skladu a presná adresa colného skladu, ak sa pásky na spotrebiteľské balenie liehu budú lepiť v colnom sklade.

(4) Ministerstvo vystaví odberateľovi pásky odberný poukaz, ktorý má tri diely. Diel A predloží odberateľ pásky vyhotoviteľovi pásky, diel B ostáva odberateľovi pásky a diel C si ponechá ministerstvo. Na diele B potvrdí vyhotoviteľ pásky skutočný počet prevzatých pások odberateľom pásky.

(5) Odberateľ pásky po pridelení registračného odberného čísla na základe vydaného odberného poukazu uzatvorí s vyhotoviteľom pásky zmluvu o vyhotovení pásky podľa osobitného predpisu.4)

(6) Ak odberateľ pásky bez uvedenia dôvodu neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných a vyhotovených pások do termínu určeného v zmluve, vyhotoviteľ pásky túto skutočnosť písomne oznámi ministerstvu do troch dní od uplynutia tohto termínu.

(7) Ministerstvo na základe oznámenia vyhotoviteľa pásky zruší do piatich dní odberateľovi pásky registračné odberné číslo a súčasne túto skutočnosť oznámi správcovi dane.

§ 8

(1) Odberateľ pásky zúčtuje odber a použitie pások s ministerstvom štvrťročne vždy do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka, ak zákon neustanovuje inak.

(2) Pri zúčtovaní pások odberateľ pásky predloží ministerstvu

a) diel B odberného poukazu potvrdený vyhotoviteľom pásky,

b) evidenciu o počte pások nalepených na spotrebiteľské balenie liehu,

c) evidenciu o počte pások vložených do technologického zariadenia,

d) evidenciu o počte pások, ktoré sa nenávratne zničili v technologickom zariadení,

e) poškodené pásky, ktorých zvyšky tvoria úplnú pásku.

(3) V prípade dovozu spotrebiteľského balenia liehu, ktoré je páskou označované v zahraničí, predloží odberateľ pásky okrem údajov uvedených v odseku 2 aj overenú fotokópiu colného vyhlásenia, ktoré potvrdzuje počet a druh pások vyvezených v režime dočasného použitia, a overenú fotokópiu colného vyhlásenia o dovezenom množstve spotrebiteľského balenia liehu po-dľa sortimentu, objemu a stupňovitosti.

(4) Ministerstvo vedie evidenciu objednaných a zúčtovaných pások.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Filkus v.r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona.

2) § 76 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

3) § 143 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.

4) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.