Oznámenie č. 305/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 30. mája 1994 č. 1/1994 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 85/1994
Platnosť od 11.11.1994 do14.06.1995
Zrušený 118/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

305

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.

výnos z 28. októbra 1994 č. 2/1994, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 30. mája 1994 č. 1/1994 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 146/1994 Z. z.).

Výnos rozširuje poskytovanie neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu aj na krytie výdavkov spojených s uvedením jadrovej elektrárne A 1 Jaslovské Bohunice do radiačne bezpečného stavu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 14/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.