Čiastka č. 73/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 19.09.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 01.10.1994
251/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 19.09.1994
252/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 19.09.1994
253/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 19.09.1994
254/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 01.01.1995