Zákon č. 251/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

Čiastka 73/1994
Platnosť od 19.09.1994
Účinnosť od 19.09.1994

OBSAH

251

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 19. augusta 1994,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 spojka „a“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a inšpekčná služba“.

2. V § 36 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Inšpekčná služba môže používať informačno-technické prostriedky aj pri odhaľovaní úmyselnej trestnej činnosti policajtov podľa druhého a tretieho oddielu tretej hlavy druhej časti Trestného zákona, za ktorú možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.