Zákon č. 250/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Čiastka 73/1994
Platnosť od 19.09.1994
Účinnosť od 01.10.1994

250

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „Zboru nápravnej výchovy“ nahrádzajú slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky“.

2. V § 10 ods. 1 písm. b) znie:

b) sudcovia a prokurátori,“.

3. V § 21 ods. 1 písm. f) sa za slová „v správnom konaní“ vkladajú slová „alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému objasňovať priestupky“.

4. V § 52 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) orgány Železničnej polície Slovenskej republiky, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

5. V § 56 ods. 1 prvej vete sa za slovami „Štátne orgány“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „štátne organizácie“ sa vkladajú slová „a obce“; v druhej vete sa za slová „Štátne orgány“ vkladajú slová „a obce“.

6. V § 56 ods. 2 sa slová „Občania sú povinní“ nahrádzajú slovami „Každý je povinný“ a za slová „správnym orgánom“ sa vkladajú slová „a orgánom oprávneným objasňovať priestupky“.

7. § 58 až 60 vrátane nadpisu znejú:

„Objasňovanie priestupkov

§ 58

(1) Objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či

a) sa stal skutok, ktorý je priestupkom podľa tohto alebo iného zákona,

b) tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku,

c) sa uloží sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku postačí samotné prejednanie priestupku,

d) uloží ochranné opatrenie,

e) uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu.

(2) Objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú správne orgány, ktoré sú príslušné prejednať zistené priestupky, ak priestupok a jeho páchateľa zistili v rozsahu svojej pôsobnosti alebo ak im priestupok a jeho páchateľa oznámil iný orgán (§ 56 ods. 1), ktorý nie je oprávnený priestupok prejednať podľa tohto alebo iného zákona.

(3) Objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú tiež

a) orgány Policajného zboru v rozsahu podľa odseku 4,

b) orgány Železničnej polície Slovenskej republiky, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať v blokovom konaní,

c) orgány Vojenskej polície, ak priestupok spáchal vojak v činnej službe alebo priestupok spáchala osoba vo vojenskom objekte alebo v priestore, v ktorom prebiehajú vojenské akcie, alebo ho spáchala spolu s vojakom v činnej službe, alebo ak ide o priestupok proti majetku v správe alebo užívaní Armády Slovenskej republiky,

d) orgány Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ak osoba spáchala priestupok v súdnych alebo iných objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, alebo pri rušení výkonu strážnej služby v blízkosti stráženého objektu alebo počas eskortovania obvineného a odsúdeného, ak strážnu službu alebo eskortovanie vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

e) orgány obecnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať v blokovom konaní,

f) iný orgán, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(4) Orgány Policajného zboru objasňujú

a) priestupky uvedené v § 24 ods. 1 písm. d), § 30 ods. 1 písm. d) až h), § 35 ods. 1 písm. f), § 44 a 46,

b) priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ak smerujú proti bezpečnosti osôb, a priestupky proti majetku,

c) priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ďalšie priestupky proti poriadku v štátnej správe, ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti Policajného zboru,

ak uvedené priestupky nezistil alebo ich neobjasňuje orgán uvedený v odseku 2 alebo odseku 3 písm. b) až f).

§ 59

(1) Objasňovanie priestupkov sa koná na základe vlastného zistenia správnych orgánov alebo orgánov oprávnených objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) alebo na základe oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(2) Správne orgány a orgány oprávnené objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti prijímať oznámenia o priestupkoch a čo najskôr ich vybavovať.

(3) Ak sa oznámenie o priestupku podá osobne správnemu orgánu, ktorý je oprávnený priestupok prejednať, alebo orgánu oprávnenému objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3), napíše sa o obsahu oznámenia záznam; zápisnica sa napíše len vtedy, ak by oznámenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie nebolo možné vykonať neskôr pred správnym orgánom.

(4) Objasňovanie priestupku sa skončí spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď sa správny orgán alebo orgán oprávnený objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) o priestupku dozvedel.

§ 60

(1) Orgány oprávnené objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) sú pri objasňovaní priestupkov oprávnené

a) vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb,

b) vyžadovať vysvetlenie od štátnych orgánov alebo obcí,

c) vyžadovať odborné vyjadrenie od príslušných orgánov,

d) vykonávať alebo vyžadovať úkony potrebné na zistenie totožnosti osôb a ich pobytu,

e) vyžadovať predloženie potrebných podkladov, najmä spisov a iných písomných materiálov.

(2) O úkonoch uvedených v odseku 1 napíše orgán oprávnený objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) záznam alebo ich výsledok zapíše do správy o výsledku objasňovania priestupku.

(3) Orgán oprávnený objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3)

a) odloží vec záznamom, ak nie je podozrenie z priestupku alebo ak nemožno priestupok prejednať,

b) uloží vec záznamom, ak sa nepodarí v lehote určenej v § 59 ods. 4 zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že priestupok spáchala konkrétna osoba,

c) odovzdá vec príslušnému orgánu, ak ide o konanie majúce znak priestupku, ktoré sa prejednáva podľa osobitných predpisov, alebo ak ide o iný správny delikt než priestupok, alebo ak ide o trestný čin,

d) predloží správu o výsledku objasňovania priestupku po zistení páchateľa priestupku príslušnému správnemu orgánu, ak tu nie sú dôvody na postup podľa písmen a) a c).

(4) Správa o výsledku objasňovania priestupku podľa odseku 3 písm. d) obsahuje

a) označenie orgánu, ktorý vykonával objasňovanie,

b) stručné a výstižné popísanie skutkového stavu s uvedením, o aký priestupok ide,

c) osobné údaje podozrivého z priestupku, poškodeného a prípadných svedkov spolu so stručným obsahom ich výpovede.

(5) K správe o výsledku objasňovania priestupku podľa odseku 4 sa pripoja všetky dôkazy, ktoré sa získali počas objasňovania priestupku.“.

8. § 61 až 65 sa vypúšťajú.

9. V § 67 ods. 2 sa za slová „priestupku je“ vkladajú slová „správa o výsledku objasňovania priestupku,“.

10. V § 67 sa vypúšťa odsek 5.

11. V § 68 ods. 2 sa slová „Policajného zboru Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „oprávnenému objasňovať priestupok (§ 58 ods. 3)“.

12. V § 69 prvá veta znie:

„Správne orgány sú oprávnené v nevyhnutných prípadoch požadovať od orgánu, ktorý priestupok objasňoval, vykonanie úkonov v záujme došetrenia skutočností nevyhnutných na prejednanie priestupku, ak tieto úkony nemôžu vzhľadom na ich povahu vykonať vlastnými silami a prostriedkami.“.

13. § 86 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) orgány Železničnej polície Slovenskej republiky priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b), priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode celoštátnych dráh a vlečiek, a priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.“.

14. § 96 sa vypúšťa.

15. Ak sa v tomto zákone hovorí o Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, o česko-slovenskom štátnom občanovi, česko-slovenských predpisoch, o Policajnom zbore Slovenskej republiky a o Kčs, rozumie sa tým Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, slovenské predpisy, Policajný zbor a Sk.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú slová „objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon,“.

2. V § 10 ods. 1 znie:

(1) Pracovník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Pracovník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.“.

3. § 10 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov10a) a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.

(6) Nárok na náhradu podľa odseku 5 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu treba o tom poučiť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:

10a) Napr. zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Prechodné ustanovenia

1. Začaté objasňovanie priestupkov vo veciach, na ktoré sa vzťahuje vecná príslušnosť orgánov vykonávajúcich objasňovanie priestupkov podľa doterajších predpisov, dokončia tieto orgány podľa doterajších predpisov.

2. Vo veciach, ktoré boli predložené príslušnému správnemu orgánu na prejednanie, sa dokončí konanie podľa doterajších predpisov.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných neskoršími zákonmi.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.