Zákon č. 254/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Čiastka 73/1994
Platnosť od 19.09.1994 do30.06.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do30.06.2006
Zrušený 238/2006 Z. z.

254

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. augusta 1994

o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „fond“)1) ako účelový fond, v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

(2) Prostriedky fondu možno použiť len na účely podľa § 4.

(3) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2

Správa a orgány fondu

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).2)

(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(3) Minister zriaďuje Radu fondu (ďalej len „rada“) ako svoj poradný orgán pre tvorbu a použitie prostriedkov fondu.

(4) Členov rady vymenúva a odvoláva minister najmä z odborníkov z oblasti jadrovej energetiky, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, ekonomiky a samosprávy.

(5) Rada má sedem členov.

(6) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a jeho orgánov upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3

Tvorba fondu

(1) Fond sa tvorí z týchto zdrojov:

a) príspevky prevádzkovateľov jadrových zariadení,

b) pokuty uložené Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky fyzickým osobám a právnickým osobám podľa osobitného predpisu,3)

c) úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu,4)

e) ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(2) Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný zaplatiť príspevok do fondu v sume 350 000 Sk ročne za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu jadrového zariadenia a 6,8 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej v jadrovom zariadení ročne. Podrobnosti o spôsobe výpočtu príspevku do fondu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu

Prostriedky fondu možno použiť na

a) vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,

b) nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom4a) a rádioaktívnymi odpadmi4b) po skončení prevádzky jadrového zariadenia,

c) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, vrátane rádioaktívnych odpadov a jadrových materiálov pochádzajúcich z náhodných záchytov alebo z trestnej činnosti, ktorých pôvodca nie je podľa vyjadrenia vyšetrovateľa Policajného zboru alebo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky známy,4c)

d) kúpu pozemkov na zriadenie úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov,

e) výskum a vývoj v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia,

f) vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov vrátane monitorovania po uzatvorení týchto úložísk,

g) výdavky súvisiace s činnosťou fondu do 0,3 % ročných príjmov fondu,

h) príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov v pásmach ohrozenia jadrovým zariadením.

§ 5

Hospodárenie s fondom

(1) Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.

(2) Prostriedky fondu možno poskytnúť ako účelovú dotáciu prevádzkovateľovi jadrového zariadenia alebo prevádzkovateľovi úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov, osobe určenej na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, (ďalej len „žiadateľ“) na základe písomnej žiadosti doloženej projektom s technickým a ekonomickým odôvodnením.

(3) O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje minister na základe návrhu rady.

(4) Na rozhodovanie podľa odseku 3 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.5)

(5) Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Nepoužité prostriedky fondu je žiadateľ povinný vrátiť fondu.

(6) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.6)

(7) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v Štátnej pokladnici. Evidencia, plánovanie tvorby a použitie prostriedkov fondu sa vykonávajú pre každé jadrové zariadenie osobitne.

(8) Zostatok prostriedkov na účte fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu sa prevádza do nasledujúceho rozpočtového roku.

(9) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister podľa osobitného predpisu.1) Minister najmenej jedenkrát ročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky správu o hospodárení fondu.

(10) Ministerstvo predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky na každý rozpočtový rok návrh rozpočtu, prehľad pohľadávok a záväzkov a návrh záverečného účtu fondu.2) Fond je povinný predložiť vláde prostredníctvom správcu fondu návrh svojho rozpočtu do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín.

(11) Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o tvorbe, poskytovaní a použití prostriedkov fondu.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 18 ods. 2 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.

§ 8

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

3) § 36 ods. 10 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

4) § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 3 a § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

4a) § 18 ods. 2 zákona č. 130/1998 Z. z.

4b) § 17 ods. 2 zákona č. 130/1998 Z. z.

4c) § 17f ods. 2 písm. p) a § 17r ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 470/2000 Z. z.§ 17 ods. 9 a 10 zákona č. 130/1998 Z. z.

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.