Čiastka č. 23/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) 15.04.1994
82/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych hmotných rezervách 15.04.1994
83/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 15.04.1994
84/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža 01.05.1994
85/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1990 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 15.04.1994
86/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov 15.04.1994