Zákon č. 81/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)

Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994 do31.12.1999
Účinnosť od 15.04.1994 do31.12.1999
Zrušený 263/1999 Z. z.

OBSAH

81

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. marca 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 2 znie:

(2) Obstarávateľ použije cenovú ponuku ďalej, ak súčet predpokladaných cien predmetov obstarávania rovnakého charakteru uvedených v odseku 1, ktorých dodanie sa má uskutočniť v období troch po sebe idúcich mesiacoch, je najviac 250 tis. Sk. Obstarávateľ nesmie rozdeliť obstarávanie služieb alebo tovarov formou cenovej ponuky s cieľom nedodržať ustanovený limit.“.

2. V § 20 písm. f) znie:

f) predpokladaná cena tovarov a služieb je nižšia ako 50 tis. Sk.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.