Zákon č. 85/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1990 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994
Účinnosť od 15.04.1994

OBSAH

85

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. marca 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy4).“.

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3, ktorý znie:

(3) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na konanie o odvolaní, dovolaní a výkone rozhodnutia.“.

3. V § 9 ods. 1 sa na konci textu pripájajú slová „, to sa nevzťahuje na cudzincov.“.

4. V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

5. § 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov sa vrátia navrhovateľom poplatkového úkonu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.