Čiastka č. 11/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave dôchodkov priznaných v roku 1994 28.02.1994
39/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení 28.02.1994
40/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva 28.02.1994
41/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách 28.02.1994
42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 28.02.1994
43/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1993 Z. z. 01.05.1994
44/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobénú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov 28.02.1994
r1/c11/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby