Zákon č. 40/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva

(v znení č. 386/1996 Z. z., 240/1998 Z. z.)

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 01.07.1998 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

40

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. januára 1994

o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Zriaďuje sa Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva (ďalej len „fond“) ako štátny účelový fond, určený na podporu rozvojových programov v pôdohospodárstve a potravinárstve a rozvoj trhu s pôdou.

(2) Fond je právnická osoba.

(3) Sídlo fondu je Bratislava.

§ 2

Zdroje fondu

Zdrojmi fondu sú:

a) 50 % podielu na výnose z privatizácie štátnych podnikov v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) od Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu,1)

b) výnos z likvidácie štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva s výnimkou prípadov upravených v osobitných predpisoch,2)

c) podiel z nájomného za prenájom pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu vo výške určenej v rozpočte Slovenského pozemkového fondu na príslušný rozpočtový rok,

d) bankový úver a pôžičky,

e) splátky pôžičiek poskytnutých fondom,

f) úroky z pôžičiek poskytnutých fondom a úroky z prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave,

g) pokuty a penále od žiadateľa pri nedodržaní podmienok čerpania prostriedkov fondu alebo pri neoprávnenom zadržaní prostriedkov fondu,

h) zahraničné pôžičky a iné formy zahraničnej pomoci,

i) dary a príspevky právnických osôb a fyzických osôb,

j) dotácie zo štátneho rozpočtu.

Použitie prostriedkov fondu

§ 3

Účelom použitia prostriedkov fondu je najmä

a) podpora transformácie, reštrukturalizácie a privatizácie pôdohospodárstva a potravinárstva,

b) dynamizácia tvorby zdrojov, rast produktivity práce a zvyšovanie účinnosti základných prostriedkov v pôdohospodárstve a potravinárstve,

c) zvyšovanie konkurencieschopnosti produkcie a exportnej výkonnosti pôdohospodárstva a potravinárstva,

d) podpora regionálnych rozvojových programov v pôdohospodárstve a potravinárstve.

§ 4

Prostriedky fondu možno použiť na

a) pôžičky poskytované na podporu rozvojových programov v pôdohospodárstve a potravinárstve s výnimkou tých, na ktoré sa poskytujú prostriedky podľa osobitných predpisov,3)

b) splátky úverov a pôžičiek poskytnutých fondu,

c) poskytovanie záruky na úvery poskytované peňažnými ústavmi právnickým osobám a fyzickým osobám na realizáciu rozvojových programov uvedených v písmene a),

d) poskytovanie záruky na splátky nájomného za veci s právom kúpy prenajatej veci prijaté na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci od oprávneného prenajímateľa na uskutočnenie rozvojových programov uvedených v písmene a),

e) poskytovanie pôžičiek určených na nákup poľnohospodárskej a lesnej pôdy na základe povolenia podľa osobitného predpisu,4)

f) úhradu časti úroku z úverov poskytovaných peňažnými ústavmi na účely podľa § 3.

§ 5

(1) Žiadateľom o poskytnutie prostriedkov fondu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá podniká v pôdohospodárstve alebo potravinárstve.5)

(2) Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.

(3) Prostriedky fondu možno použiť iba na účely, na ktoré boli poskytnuté. Nepoužité prostriedky fondu je žiadateľ povinný vrátiť.

(4) Ak žiadateľ použil prostriedky fondu na iný účel, než boli poskytnuté, prípadne ich použil v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vrátiť ich fondu a zaplatiť pokutu vo výške uvedenej v zmluve.

(5) Na základe písomného rozhodnutia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vydaného podľa § 9 tohto zákona uzavrie ministerstvo so žiadateľom do 30 dní od doručenia rozhodnutia zmluvu o forme podpory, jej výške a o podmienkach poskytnutia prostriedkov fondu alebo o poskytnutí záruky podľa § 4. Súčasťou zmluvy sú vždy aj ustanovenia o zabezpečení záväzku.6)

(6) Zostatok prostriedkov na účte fondu sa na konci rozpočtového roka prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.

(7) Na použitie prostriedkov fondu sa nevzťahujú predpisy o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác.7)

(8) Na rozhodovanie o žiadosti na použitie prostriedkov fondu sa nevzťahujú všeobecne záväzné predpisy o správnom konaní.8)

§ 6

Orgány fondu

(1) Správu fondu vykonáva ministerstvo.

(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister na návrh Rady fondu.

(3) Minister zriaďuje Radu fondu ako svoj poradný orgán.

§ 7

Riaditeľ fondu

Riaditeľ fondu je výkonným orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom štatútom fondu.

Rada fondu

§ 8

(1) Predsedom Rady fondu je minister, ktorý vymenuje ďalších desať členov Rady fondu.

(2) Dvoch členov Rady fondu vymenuje minister na základe vlastného výberu, dvoch na návrh ministra financií Slovenskej republiky, jedného na návrh ministra pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, jedného na návrh správnej rady Slovenského pozemkového fondu, troch na návrh predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, z ktorých jeden je zástupca samostatne hospodáriacich roľníkov, a jedného na návrh Lesníckej komory.

§ 9

Do pôsobnosti Rady fondu patrí najmä

a) posudzovať žiadosti o poskytnutie prostriedkov z hľadiska účelu a podmienok určených týmto zákonom a predkladať ich ministrovi na rozhodnutie,

b) prerokúvať návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie, záverečný účet fondu a výročnú správu fondu.

§ 10

Nezlučiteľnosť funkcií

Členovia Rady fondu nesmú byť žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov z fondu ako fyzické osoby alebo členovia orgánov právnických osôb.

§ 11

Štatút fondu

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a jeho orgánov upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.


§ 12

Záverečné ustanovenie

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z.

2) § 19 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 528/1990 Zb., zákona č. 541/1990 Zb., zákona č. 429/1991 Zb. a zákona č. 561/1991 Zb.

3) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky. Zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.

4) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb.

5) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 600/1992 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zákona č. 231/1992 Zb. a zákona č. 600/1992 Zb.
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

6) § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 264/1992 Zb. a § 297 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).