Zákon č. 41/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do28.10.1997
Účinnosť od 28.02.1994 do28.10.1997
Zrušený 172/1990 Zb.

OBSAH

41

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. januára 1994,

ktorým sa mení zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách sa mení takto:

1. § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Vojenské vysoké školy

(1) Na vojenské vysoké školy a fakulty sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s týmito výnimkami:

a) fakulty vojenských vysokých škôl sa zriaďujú, zlučujú, rozdeľujú a zrušujú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky; rovnakým spôsobom sa ustanovuje ich názov a sídlo;

b) návrhy na vymenovanie alebo odvolanie rektorov vojenských vysokých škôl predkladá prezidentovi Slovenskej republiky minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany");

c) prorektorov vojenských vysokých škôl, dekanov a prodekanov ich fakúlt vymenúva a odvoláva minister obrany na návrh rektora;

d) finančné prostriedky vojenským vysokým školám a ich fakultám, vedeckým, pedagogickým, vývojovým, hospodárskym a informačným pracoviskám a účelovým zariadeniam prideľuje a ich využitie kontroluje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany");

e) počet a štruktúru pracovníkov vojenských vysokých škôl a ich fakúlt, ako aj ich študijné programy schvaľuje ministerstvo obrany;

f) vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská a účelové zariadenia vojenských vysokých škôl a fakúlt zriaďuje ministerstvo obrany;

g) uverejňovanie výsledkov vedeckého bádania podľa § 2 a právo študentov podľa § 26 ods. 1 písm. b) sa uskutočňuje v súlade s predpismi na ochranu štátneho tajomstva;

h) ustanovenie § 27 ods. 6 sa na učiteľov a vedeckých pracovníkov vojenských vysokých škôl, ktorí sú vojakmi v činnej službe, vzťahuje primerane v súlade s osobitnými predpismi.1)

(2) Pôsobnosť ministerstva a ministra podľa § 15 vykonáva ministerstvo obrany a minister obrany.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 331/1992 Zb.).
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 361/1992 Zb.).".

2. V prílohe zákona č. 172/1990 Zb. bod 6 znie:

6. VOJENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY A ICH FAKULTY

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši

Fakulta pozemného vojska

Fakulta protivzdušnej obrany

Fakulta logistiky

Fakulta zabezpečenia velenia

Vysoká vojenská škola letectva generála M. R. Štefánika v Košiciach.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.