Čiastka č. 44/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
165/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon 01.08.1993
166/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania 30.07.1993
167/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného
168/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti