Čiastka č. 42/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 23.07.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
153/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde cestného hospodárstva 01.01.1994
154/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb. 23.07.1993
155/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 01.09.1993
156/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o výkone väzby 23.07.1993
157/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky 15/1977 Zb. 01.09.1993
158/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.08.1993