Čiastka č. 19/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 24.03.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o technickom vyhotovení verejne obchodovateľných listinných cenných papierov 24.03.1993
65/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992 08.04.1993
66/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov
67/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky