Čiastka č. 56/1992 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
262/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. 01.07.1992
263/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.01.1993
264/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.01.1993
265/1992 Zb. Zákon o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam 01.01.1993
266/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike 01.01.1993
267/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách 10.06.1992
268/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu vyhladenia Lidíc a Ležákov 10.06.1992
269/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 175. výročiu založenia Moravského zemského múzea v Brne 10.06.1992