Čiastka č. 35/1992 Zb.

Vydaná dňa: 01.04.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
159/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 01.04.1992
160/1992 Zb. Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 15.04.1992
161/1992 Zb. Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností 01.04.1992
162/1992 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb. 01.04.1992
163/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 01.04.1992