Čiastka č. 3/1992 Zb.

Vydaná dňa: 16.01.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore 16.01.1992
14/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov 16.01.1992
15/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov 16.01.1992
16/1992 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 16.01.1992