Čiastka č. 108/1992 Zb.

Vydaná dňa: 03.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
531/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 260/1992 Zb. o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992 03.12.1992
532/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty 01.01.1993
533/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1992 Zb. 03.12.1992
534/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 01.01.1993
535/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování 03.12.1992
536/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
537/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
538/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci
p1/c108/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování 03.12.1992