Čiastka č. 82/1991 Zb.

Vydaná dňa: 01.11.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
429/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb. 01.11.1991
430/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody 01.11.1991
431/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb 01.11.1991
432/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch (č. 163)
433/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o bezpečnosti o ochrane zdravia v stavebníctve (č. 167).
434/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Malajzie
p1/c82/1991 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve