Čiastka č. 36/1991 Zb.

Vydaná dňa: 24.05.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 24.05.1991
172/1991 Zb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
173/1991 Zb. Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž 24.05.1991
174/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon o mimosúdnych rehabilitáciách 24.05.1991
175/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice 24.05.1991
176/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 01.06.1991
177/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť 24.05.1991
178/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sídlech a územní působnosti školských úřadů 24.05.1991
179/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom 01.06.1991
180/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci 01.06.1991
181/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu – štvrtého vydania 01.10.1991