Čiastka č. 26/1991 Zb.

Vydaná dňa: 15.04.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien 15.04.1991
128/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky 15.04.1991
129/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch 01.06.1991
130/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice 15.04.1991
131/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 15.04.1991
132/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia 15.04.1991