Čiastka č. 66/1990 Zb.

Vydaná dňa: 28.09.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
389/1990 Zb. Zákon o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1991
390/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o postupe pri uzavieraní a vykonávaní zahraničnoobchodných operácií
391/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
p1/c66/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní 01.10.1990
p2/c66/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody úradov v Slovenskej republike