Opatrenie č. p1/c66/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Čiastka 66/1990
Platnosť od 28.09.1990
Účinnosť od 01.10.1990

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 24. septembra 1990,

ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Štátna banka česko-slovenská podľa § 11 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


§ 1

(1) Prípustná odchýlka od úrokovej sadzby z krátkodobého úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou (ďalej len „diskontná sadzba“) vymedzujúca hornú hranicu úrokovej sadzby z úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní je 6 %. Táto odchýlka od diskontnej sadzby a jej vymedzená horná hranica úrokovej sadzby platí aj pre úvery na podnikateľskú činnosť občanov (fyzických osôb).

(2) Vyššia úroková sadzba z úverov, než zodpovedá odseku 1, môže sa uplatniť iba v prípade, že dojednaná splatnosť úveru je na žiadosť dlžníka predĺžená, prípadne úver nie je splatený v lehote.

(3) Odchýlky od diskontnej sadzby, ktoré by vymedzovali hranice úrokových sadzieb z vkladov, sa neustanovujú.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky československej z 2. januára 1990 publikované v čiastke 1/1990 Zb. v znení opatrneia Štátnej banky československej z 22. marca 1990 publikovaného v čiastke 19/1990 Zb.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.


Predseda:

v z. Ing. Valach v. r.