Oznámenie č. 391/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 66/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

391

Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky

po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení výnos č. 12/1990 z 22. augusta 1990, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 9/1985 Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky z 1. apríla 1985, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dóchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení výnosu č. 15/1988 MVS SSR zo 6. septembra 1988 a v znení výnosu č. 2/1990 MVS SR z 2. apríla 1990.

Výnosom, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie.

Výnos bol publikovaný v Informáciach MVS SR č. 18/1990 a v Spravodajcovi MVS SR v čiastke č. 9/1990. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky a vo všetkých organizáciach tohto rezortu.