Oznámenie č. 390/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o postupe pri uzavieraní a vykonávaní zahraničnoobchodných operácií

Čiastka 66/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

390

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu

vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov výnos zo 6. augusta 1990 č. 5/1990 Vest. FMZO, ktorým sa zrušuje úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 9/1980 Vest. FMZO o postupe pri uzavieraní a vykonávaní zahraničnoobchodných operácií, v znení neskorších predpisov.

Výnos je publikovaný vo Vestníku FMZO. Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu.

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.