Čiastka č. 25/1990 Zb.

Vydaná dňa: 23.04.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1990 Zb. Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23.04.1990
116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov 01.05.1990
117/1990 Zb. Zákon o zásluhách M. R. Štefánika 23.04.1990
118/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve 01.05.1990
119/1990 Zb. Zákon o súdnej rehabilitácii 01.07.1990
120/1990 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi 23.04.1990
121/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov 01.05.1990
122/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov aparátu politických strán a spoločenských organizácií 01.05.1990
123/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a vyhláška č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov 01.05.1990
p1/c25/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík