Vyhláška č. 122/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov aparátu politických strán a spoločenských organizácií

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990 do15.01.1992
Účinnosť od 01.05.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

122

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 9. apríla 1990

o odmeňovaní pracovníkov aparátu politických strán a spoločenských organizácií

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej republiky, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej republiky a ostatnými zainteresovanými ústrednými orgánmi ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov aparátu ústredných, krajských (oblastných), okresných a mestských orgánov politických strán, odborových organizácií, spoločenských organizácií a záujmových organizácií, ktorí vykonávajú svoje funkcie v pracovnom pomere (ďalej len „pracovníci“ a „organizácie“).1)

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje

a) na vedúcich pracovníkov aparátu organizácií, u ktorých voľbou alebo vymenovaním nie je založený pracovný pomer k organizácii,2)

b) na pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení organizácií,

c) na uvoľnených pracovníkov na výkon funkcie v organizácii,3)

d) na pracovníkov, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy.4)

(3) Organizácia môže určiť, že pracovníci v účelových zariadeniach, ktoré sú súčasťou aparátu organizácie, sa odmeňujú podľa vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 146/1989 Zb. o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách.

Politickí, odborní a administrativní pracovníci

§ 2

Organizácia zaradí pracovníka na základe dojednaného druhu práce vymedzeného v pracovnej zmluve alebo pri jeho voľbe alebo vymenovaní a vykonávaní pracovnej činnosti do príslušnej funkcie podľa katalógu funkcií a mzdových tarif, ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.

§ 3

Základný plat

(1) Organizácia určí pracovníkovi základný plat v rámci rozpätia mzdovej tarify určenej v časti A katalógu funkcií a mzdových tarif pre funkciu, do ktorej je zaradený; pritom výšku základného platu diferencuje podľa hľadísk určených organizáciou.

(2) Pracovníkovi, ktorý je zvolený, prípadne vymenovaný do vedúcej funkcie uvedenej v časti B katalógu funkcií a mzdových taríf, určí príslušný ústredný orgán organizácie základný plat v rámci rozpätia mzdovej tarify určenej v časti B. Príslušný ústredný orgán politickej strany a príslušný ústredný orgán odborovej organizácie môže výšku základného platu určiť aj nad určenú hornú hranicu rozpätia primerane k výške funkčného platu poskytovaného členom vlády.

(3) Absolventovi školy5) po dobu nástupnej praxe určí organizácia základný plat v rámci mzdovej tarify najnižšej funkcie, pre ktorú je v katalógu funkcií a mzdových taríf (príloha) predpísaný kvalifikačný predpoklad stupeň školského vzdelania, ktorý absolvent dosiahol.

(4) Výšku základného platu v rámci rozpätia určí organizácia tiež s prihliadnutím na prospech, s ktorým absolvent dokončil školu.

(5) Ak organizácia preradí pracovníka zaradeného do funkcie s nižšou mzdovou tarifou, prislúcha mu doterajší základný plat ešte po dobu jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni účinnosti tohto opatrenia. Zníženie základného platu v rámci rozpätia mzdovej tarify tej istej funkcie môže organizácia vykonať, pokiaľ ho s odôvodnením pracovníkovi písomne oznámi a doručí najmenej jeden kalendárny mesiac pred jeho účinnosťou.

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na zníženie základneho platu vykonané na základe právoplatného kárneho opatrenia alebo v dôsledku právoplatného súdneho rozhodnutia.

(7) Ako organizácia zvýši pracovníkovi základný plat v rámci určeného rozpätia alebo ak ho preradí do funkcie s vyššou mzdovou tarifou, prislúcha mu nový základný plat odo dňa účinnosti tohto opatrenia.

(8) Ak organizácia s pracovníkom dohodne zastupovanie pracovníka zaradeného do funkcie s vyššou mzdovou tarifou, ktorý svoju fukciu prechodne nevykonáva, prislúcha zastupujúcemu pracovníkovi základný plat v rámci rozpätia mzdovej tarify určenej pre túto funkciu, a to od začiatku zastupovania, pokiaľ trvá aspoň po dobu štyroch týždňov.

§ 4

Osobný plat

(1) Pracovníkovi, ktorý vynikajúcimi pracovnými výsledkami preukazuje mimoriadne osobné schopnosti na výkon funkcie, môže organizácia priznať namiesto základného platu osobný plat prevyšujúci až o jednu tretinu hornú hranicu rozpätia mzdovej tarify určenej pre príslušnú funkciu. Toto ustanovenie sa netýka pracovníkov zaradených do funkcií uvedených v časti B prílohy tejto vyhlášky.

(2) Osobný plat poskytuje organizácia pracovníkovi len po dobu, po ktorú trvajú dôvody, pre ktoré sa mu osobný plat priznal.

§ 5

Mzda za prácu nadčas

(1) Za hodinu práce nadčas6) prislúcha pracovníkovi alikvótna časť základného platu, a to

a) vo výške 1/185 mesačného základného platu pri 42,5 hodinovom týždennom pracovnom čase,

b) vo výške 1/180 mesačného základného platu pri 41,25 hodinovom týždennom pracovnom čase,

c) vo výške 1/175 mesačného základného platu pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase.

(2) Popri základnom plate podľa odseku 1 a prípadných ostatných dosiahnutých zložkách mzdy prislúcha pracovníkovi, ktorému sa neposkytlo náhradné voľno za prácu nadčas,7) príplatok

a) vo výške 25 % tohto základného platu alebo

b) vo výške 50 % tohto základného platu, ak ide o prácu nadčas v noci alebo v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni, alebo

c) vo výške 33 % tohto základného platu, ak ide o prácu so striedavými dennými, nočnými, sobotnými a nedeľnými smenami bez ohľadu na to, kedy k práci nadčas došlo.

(3) Pracovníkom zaradeným do funkcií, pri ktorých sa podľa časti A a B prílohy prihliada v určenej mzdovej tarife na prípadnú prácu nadčas, prislúcha mzda za prácu nadčas podľa predchádzajúcich ustanovení, iba ak ide o prácu nadčas v noci alebo v deň pracovného pokoja, s výnimkou predsedu príslušného ústredného orgánu organizácie a jemu na roveň postavenej funkcie, u ktorého je mzda za prípadnú prácu nadčas aj v tento čas zahrnutá v základnom plate.

§ 6

Mzda pri odbornom školení a preskúšavaní

Za dobu účasti na školení, štúdiu popri zamestnaní a preskúšavaní za účelom prehĺbenia kvalifikácie na výkon zastávanej funkcie (§ 126 ods. 3 a § 141a Zákonníka práce) poskytne organizácia pracovníkovi mzdu ako pri výkone práce, alebo ak mu ju nemožno za túto dobu určiť, mzdu vo výške priemerného zárobku bez mzdy za prácu nadčas.8)

§ 7

Príplatok za prácu v odpoludňajších smenách

(1) Pracovníkom, ktorí pracujú v odpoludňajšej (druhej) smene, môže organizácia poskytovať príplatok vo výške 1,50 Kčs až 2,50 Kčs za hodinu, najviac však za 8 hodín.

(2) Odpoludňajšou (druhou) smenou sa rozumie smena, v ktorej aspoň 5 hodín pripadá do doby od 14. do 22. hodiny, pokiaľ práca (činnosť) prebieha aspoň vo dvoch smenách najmenej po dobu 14 hodín v kalendárnom dni.

(3) Pracovníkom, ktorí pracujú v dvojsmennom režime na pracoviskách s celodennou prevádzkou, môže organizácia poskytovať príplatok v rovnakej výške, ale na rozdiel od odsekov 1 a 2 za odpracované hodiny v dobe od 14. do 22. hodiny.

(4) Príplatok nemožno poskytovať za prácu nadčas s výnimkou prípadov, keď pracovník za prácu nadčas čerpá náhradné voľno.

§ 8

Príplatok za prácu v nočných smenách

(1) Pracovníkom, ktorí pracujú v nočnej smene, môže organizácia poskytovať príplatok vo výške 2,50 Kčs za hodinu, najviac však za 8 hodín.

(2) Nočnou smenou sa rozumie smena, v ktorej aspoň 5 hodín pripadá do doby od 22. do 6. hodiny.

(3) Príplatok v rovnakej výške možno poskytovať pracovníkom aj pri práci v noci, ak nejde o nočnú smenu. Prácou v noci je práca vykonávaná medzi 22. a 6. hodinou.

(4) Príplatok nemožno poskytovať

a) za prácu nadčas s výnimkou prípadov, keď pracovník za prácu nadčas čerpá náhradné voľno,

b) ak sa práca končí v noci pred 24. hodinou alebo ak sa začína po 4. hodine alebo

c) po dobu, za ktorú sa pracovníkovi poskytuje príplatok za prácu v odpoludňajšej (druhej) smene.

§ 9

Príplatok za prácu cez soboty a nedele

(1) Pracovníkom, ktorí v rámci určeného týždenného pracovného času pracujú v sobotu a v nedeľu, poskytuje organizácia k dosiahnutej hodinovej mzde v týchto dňoch príplatok vo výške 50 % príslušnej časti základného platu (§ 5 ods. 1), a ak ide o prácu nad určený týždenný pracovný čas, vo výške 25 %. Príplatok vo výške 50 % príslušnej časti základného platu môže organizácia poskytnúť tiež v prípade, keď pracovník za prácu nadčas v sobotu a v nedeľu čerpá náhradné voľno.

(2) Príplatok sa neposkytuje za prácu cez soboty a nedele, ktoré podľa osobitného predpisu sú pracovnými dňami.

§ 10

Príplatok za cudzí jazyk

(1) Pracovníkovi, od ktorého organizácia vyžaduje používanie cudzieho jazyka pri výkone funkcie a ktorý jeho znalosť preukáže, môže organizácia poskytovať prípatok, pokiaľ jeho používanie nehodnotí pri určení výšky základného platu v rámci rozpätia (§ 3).

(2) Výška príplatku môže byť za každý jazyk až 100,– Kčs mesačne, a pokiaľ znalosť jazyka je preukázaná štátnou skúškou, až 200,– Kčs mesačne.

(3) Príplatok nemožno poskytovať pracovníkovi za jeho občasné používanie cudzieho jazyka na úrovni obvyklých znalostí zodpovedajúcich stupňu školského vzdelania, ktorý sa požaduje pre výkon príslušnej funkcie, a ďalej za jeho znalosť českého a slovenského jazyka, prípadne jazyka národnostnej menšiny, ktorý sa bežne používa v oblasti, v ktorej národnostná menšina žije a pracovník trvale pracuje.

§ 11

Paušalizácia a kumulácia príplatkov

Organizácia môže mzdu a príplatok za prácu nadčas (§ 5) a príplatky podľa § 7, 8, 9 a 10 na základe ich doterajšieho alebo predpokladaného rozsahu poskytovať jednotlivým pracovníkom aj priemernými vopred až na dobu 12 mesiacov určenými paušálnymi sumami určenými na mesačné obdobie alebo za odpracovanú hodinu; tieto sumy môže organizácia kumulovať do jednotnej sumy.

Odmeňovanie robotníckych povolaní a obchodnoprevádzkových pracovníkov

§ 12

(1) Odmeňovanie robotníckych povolaní sa spravuje vyhláškou Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 146/1989 Zb. o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách s výnimkou § 1, 4 a § 13 ods. 1.

(2) Pre odmeňovanie obchodnoprevádzkových pracovníkov môže organizácia uplatniť vyhlášku uvedenú v odseku 1; pritom pri uplatňovaní mzdových foriem môže namiesto podľa § 4 citovanej vyhlášky postupovať podľa § 13 tejto vyhlášky.

Mzdové formy

§ 13

(1) Organizácia môže poskytovať pracovníkom odmeny za úspešné a iniciatívne plnenie pracovných úloh a za dosiahnuté pracovné výsledky. Odmenu možno určiť tiež vopred. Pracovníkom vykonávajúcim robotnícke práce, obchodnoprevádzkové činnosti alebo rutinné a opakujúce sa administratívne a hospodárske činnosti možno tieto odmeny poskytovať spolu s tarifnou mzdou mesačne.

(2) Za splnenie mimoriadnych alebo jednorazových úloh alebo za iné výnimočné zásluhy môže organizácia poskytnúť pracovníkovi mimoriadnu odmenu.

(3) Z prostriedkov vyčlenených na odmeny môže organizácia vytvárať fondy vedúcich pracovníkov na poskytovanie odmien v ich právomoci.

(4) Organizácia môže pracovníkom poskytovať prémie v závislosti od plnenia vopred určených ukazateľov a podmienok, najmä robotníckym povolaniam za dosiahnutie vecných úspor.

(5) Organizácia vydá pre uplatňovanie odmien a prémií vnútorný mzdový predpis.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Organizácia je povinná umožniť pracovníkom nahliadať do vyhlášky a oznámiť im ich mzdové zaradenie a výšku základného platu (tarifnej mzdy).

(2) Opatrenie podľa tejto vyhlášky robí organizácia v súlade s predpismi, ktorými je upravená pôsobnosť odborových orgánov v oblasti odmeňovania práce.

(3) Pokiaľ sa pracovníkovi určil podľa doterajších predpisov základný (osobný) plat vyšší, než mu možno určiť podľa tejto vyhlášky, môže mu ho organizácia ponechať po dobu výkonu funkcie (činnosti), pre ktorú sa určil.

§ 15

Dňom účinnosti tejto vyhlášky strácajú v organizácii platnosť doterajšie mzdové predpisy (platové poriadky) pre odmeňovanie pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto vyhláška, ktoré vydali príslušné ústredné orgány organizácií včítane Smerníc Ústredného výboru Národného frontu ČSSR pre poskytovanie odmien pracovníkom orgánov a organizácií Národného frontu zo 6. októbra 1976 a Smerníc Ústredného výboru Národného frontu ČSSR č. 93/1988 z 31. augusta 1988 na uplatnenie výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-38434-5147 z 26. mája 1988 o odmeňovaní pracovníkov robotníckych povolaní v orgánoch štátnej správy a niektorých ďalších organizáciách v znení smerníc č. III./726/88 z 13. decembra 1988.

§ 16

Pokiaľ organizácie, ktoré vznikli po 17. novembri 1989, postupovali v súlade s predpismi podľa § 15, považuje sa tento postup za postup urobený v súlade s § 113 ods. 1 Zákonníka práce.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Minister:

Miller v. r.


Príloha vyhlášky č. 122/1990 Zb.

Katalóg funkcií a mzdových taríf

1. Kvalifikačný katalóg funkcií a mzdových taríf určuje

– v časti A označenie funkcií politických, odborných a administratívnych pracovníkov a rozpätie mzdových taríf pre tieto funkcie,

– v časti B označenie a členenie volených, prípadne vymenovaných vedúcich funkcií ústredných orgánov a rozpätie mzdových taríf pre tieto funkcie,

– v časti C stručné pracovné charakteristiky funkcií a kvalifikačný predpoklad školského vzdelania.

2. Na účely odstupňovania výšky mzdových taríf sa organizácie rozdeľujú do dvoch kategórií. Do prvej kategórie sú zaradené Občianske fórum, Verejnosť proti násiliu, politické strany, odborové organizácie, zväzy družstevných roľníkov, Zhromaždenie politických strán a združení v ČSFR, Národný front - združenie politických strán, hnutí a spoločenských organizácií Českej republiky, Národný front - združenie spoločenských a záujmových organizácií v Slovenskej republike a Československý ústav zahraničný. Minister práce a sociálnych vecí môže v odôvodnených prípadoch zaradiť do prvej kategórie ďalšie novoustanovené významné spoločenské a záujmové organizácie; ak ide o organizáciu s pôsobnosťou iba v Českej republike alebo v Slovenskej republike, robí tak po dohode s ministrom financií, cien a miezd príslušnej republiky. Ostatné spoločenské a záujmové organizácie sa zaraďujú do druhej kategórie.

3. Kvalifikačný predpoklad školského vzdelania uvedený pri jednotlivých funkciách v časti C je orientačný; stupeň a smer tohto predpokladu, požadovanú dĺžku praxe, prípadne ďalšie kvalifikačné požiadavky a ďalej postup pri zaraďovaní pracovníkov do funkcií v prípadoch, keď pracovník neplní kvalifikačné predpoklady a požiadavky, môže organizácia bližšie vymedziť.

4. Organizácia môže podľa potreby doplniť bližšie označenie funkcií, rozviesť a konkretizovať pracovné charakteristiky funkcií a doplniť ich o porovnateľné príklady pracovných činností.

Časť A - Mzdové tarify funkcií politických, odborných a administratívnych pracovníkov

FunkciaMzdové tarify pre organizácie kategórie IMzdové tarify pre organizácie kategórie II
čís. názovústredné orgány1)krajské orgány2)okresné orgány3)ústredné orgány1)krajské orgány2)okresné orgány3)
Kčs mesačne
od do
Kčs mesačne
od do
Kčs mesačne
od do
Kčs mesačne
od do
Kčs mesačne
od do
Kčs mesačne
od do
1 a) vedúci oddelenia
b) predseda, ved. tajomník
4600-62004000-58002900-50003400-52002900-50002100-4600
2 a) zástupca ved. oddelenia
b) poradca predsedu
c) podpredseda, tajomník
4000-56003400-50002600-45002850-48002600-45001900-4100
3 a) vedúci odboru
b) poradca, podpredseda, tajomník
4000-5400--2850-4600--
4 a) samostat. polit. prac.-inštruktor
b) špecialista
3300-47002900-4300-2600-41002500-3800-
5 a) samostat. polit. pracovník
b) vedúci odborný referent
2900-4150 1900-38002300-3800 1800-3500
6 a) politický pracovník
b) samostat. odbor. referent
2300-3800 1800-32002100-3300 1600-3000
7 a) politický pracovník
b) odborný referent
2000-3300 1600-28002000-3000 1500-2700
8 samostatný referent1600-2800 1500-24001600-2600 1400-2300
9 referent1500-2600 1400-20001500-2400 1300-1900
10 hosp. správny pracovník1300-2200 1300-18001300-1900 1250-1700
11 admin. pracovník1200-1800 1200-15001200-1700 1200-1500
Pri funkciách č. 1 až 5 je v mzdovej tarife zahrnutá mzda za prípadnú prácu nadčas (§ 5 ods. 3 vyhlášky):
1) ústredné federálne, republikové, zemské orgány;
2) orgány krajské, oblastné, mestské v Prahe a v Bratislave;
3) orgány okresné, obvodné v Prahe a Bratislave, mestské.

Časť B - Mzdové tarify pre vedúce funkcie ústredných orgánov

Názov funkcie Kategória I Kategória II
mzdová tarifa mzdová tarifa
Kčs mesačne Kčs mesačne
od do od do
predseda, ústredný (generálny, prvý) tajomník 5500 - 9000 5000 - 8000
podpredseda, tajomník 5000 - 7700 4500 - 7000

Pri týchto funkciách je v mzdovej tarife zahrnutá mzda za prípadnú prácu nadčas (§ 5 ods. 3 vyhlášky).

Časť C - Pracovné charakteristiky funkcií

Funkcia č. 1a) - vedúci oddelenia - riadi prácu a zodpovedá za činnosť oddelenia ústredného (federálneho, republikového, zemského) orgánu v rámci stanov a podľa pokynov príslušného orgánu; v medziach svojej pôsobnosti zastupuje organizáciu navonok.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Funkcia č. 1b) - predseda, vedúci tajomník - riadi prácu a zodpovedá za činnosť aparátu krajského (oblastného, okresného, mestského) orgánu, najmä zabezpečuje plnenie uznesení príslušných orgánov; zastupuje orgán a organizáciu navonok.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské alebo úplné stredné

Funkcia č. 2a) - zástupca vedúceho oddelenia - zastupuje vedúceho oddelenia ústredného (federálneho, republikového, zemského) orgánu v plnom rozsahu jeho činnosti, prípadne zároveň vedie niektorý odbor v oddelení.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Funkcia č. 2b) - poradca predsedu (ústredného, generálneho tajomníka) - spracúva pre predsedu stanoviská a rozbory k zásadným materiálom, zabezpečuje (koordinuje) komplexnú prípravu podkladov pre rokovania príslušného ústredného orgánu, pripravuje podklady pre prejavy predsedu.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Funkcia č. 2c) - podpredseda, tajomník, vedúci politický pracovník - zastupuje na zverenom úseku predsedu (vedúceho tajomníka) krajského (oblastného, okresného, mestského) orgánu, riadi tento úsek, zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálov pre rokovanie orgánu, rokuje s inými orgánmi a organizáciami.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské alebo úplné stredné

Funkcia č. 3a) - vedúci odboru - riadi prácu a zodpovedá za činnosť odboru na ústrednom (federálnom, republikovom, zemskom) orgáne; v medziach svojej pôsobnosti zastupuje organizáciu navonok.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Funkcia č. 3b) - poradca podpredsedu, tajomníka - spracúva pre podpredsedu (tajomníka) ústredného orgánu stanoviská a rozbory k zásadným materiálom, plní zverené úlohy, pripravuje podklady pre prejavy podpredsedu (tajomníka) ústredného orgánu.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Funkcia č. 4a) - samostatný politický pracovník - inštruktor - v aparáte ústredného alebo krajského orgánu samostatne pripravuje najzávažnejšie koncepčné riešenia a stanoviská politického a spoločenského charakteru, zložité politicko - organizačné práce s vysokou mierou zodpovednosti, prípadne s vedením úseku.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Funkcia č. 4b) - špecialista - v aparáte ústredného alebo krajského orgánu tvorivým spôsobom plní a zabezpečuje rozhodujúce odborné (technické, ekonomické, právne) úlohy, spracúva náročné odborné stanoviská k legislatívnym a iným závažným opatreniam, prípadne vedie pracovnú skupinu alebo špecializovaný úsek činnosti.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Funkcia č. 5a) - samostatný politický pracovník - samostatne tvorivým spôsobom spracúva koncepčné materiály a zabezpečuje realizáciu rozhodujúcich úloh politického a spoločenského charakteru, vedie (metodicky usmerňuje) úsek činnosti; prerokúva návrhy opatrení s orgánmi a organizáciami, metodicky pomáha nižším článkom organizácie.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské alebo úplné stredné

Funkcia č. 5b) - vedúci odborný referent - tvorivým spôsobom plní a zabezpečuje náročné odborné (technické, ekonomické, právne, sociálne) úlohy na ústrednom (krajskom) orgáne; samostatne rieši najnáročnejšie odborné úlohy na územnom orgáne; vedie (metodicky usmerňuje) úsek odbornej agendy.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské alebo úplné stredné

Funkcia č. 6a) - politický pracovník - samostatne zabezpečuje a plní politicko-organizačné úlohy, pripravuje návrhy politickej a spoločenskej povahy, pomáha pri zakladaní a organizovaní činnosti základných organizácií, podľa pokynov rokuje s inými orgánmi a organizáciami.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské alebo úplné stredné

Funkcia č. 6b) - samostatný odborný referent - samostatne vykonáva náročné odborné práce (technickej, právnej, ekonomickej povahy), pripravuje návrhy odborných smerníc, pokynov, rozhodnutí a stanovísk a zabezpečuje ich realizáciu; vedie úsek hospodársko-správnej, finančnej a účtovnej agendy.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské alebo úplné stredné

Funkcia 7a) - politický pracovník - zabezpečuje a plní politicko-organizačné úlohy podľa pokynov.

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské alebo úplné stredné

Funkcia č. 7b) - odborný referent - vykonáva náročné odborné práce podľa rámcových pokynov; vykonáva bežnú odbornú agendu na základe všeobecne záväzných a iných predpisov a uznesení orgánu; vedenie učtárne (hospodár).

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské alebo úplné stredné

Funkcia č. 8 - samostatný referent - samostatne vykonáva odborné práce na organizačnom, technickom, hospodársko-finačnom úseku spočívajúce prevažne v aplikácii záväzných právnych a iných predpisov, smerníc a pod. (účtovníčka, sekretárka a pod.).

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Funkcia č. 9 - referent - vykonáva odborné práce podľa pokynov vedúceho (korešpondentka, obsluha náročnej reprodukčnej techniky).

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplne stredné alebo stredné

Funkcia č. 10 - hospodárskosprávny pracovník - vykonáva práce hospodárskej, správnej, administratívnej povahy (obsluha telefónnej stanice a jednoduchej reprodukčnej techniky, štatistika, spisová manipulácia a pod.).

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Funkcia č. 11 - administratívny pracovník - vykonáva jednoduché administratívne práce (pomocné štatistické, evidenčné práce, manipulácia a doručovanie písomností).

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné alebo základné

Poznámky pod čiarou

1) Článok 6 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 135/1989 Zb.

2) § 27 ods. 3 a 4 Zákonníka práce.

3) § 124 ods. 2 Zákonníka práce.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií č. 172/1973 Zb. o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí.

4) Napr. výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 16. apríla 1981 č. 31-588/81-7308 o odmieňaní redaktorov - novinárov (reg. v čiastke 16/1981 Zb.) v znení neskorších predpisov.

5) § 3 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

6) § 96 Zákonníka práce.

7) § 116 Zákonníka práce.

8) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 o zisťovaní a používaní priemerného zárobku.