Čiastka č. 7/1989 Zb.

Vydaná dňa: 30.03.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Sloveneskej socialistickej republiky v oblasti cien (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
28/1989 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 30.03.1989
29/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 01.07.1989
o3/c7/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov