Čiastka č. 1/1989 Zb.

Vydaná dňa: 30.01.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení osobitného príspevku baníkom 30.01.1989
2/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialstickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
4/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske
5/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovere o Systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov 15.02.1989
6/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach 15.02.1989
9/1989 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra 01.04.1989
o1/c1/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov