Čiastka č. 8/1988 Zb.

Vydaná dňa: 19.04.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1988 Zb. Ústavný zákon o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky 19.04.1988
44/1988 Zb. Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 01.07.1988
47/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských práv, osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976 19.04.1988
48/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby