Čiastka č. 11/1985 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 01.07.1985
45/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov 10.06.1985
46/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve 01.07.1985
47/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov 01.07.1985