Čiastka č. 3/1982 Zb.

Vydaná dňa: 26.02.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 107/1979 Zb. 01.03.1982
21/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní 26.02.1982
22/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou 13.03.1982
23/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 13.03.1982