Vyhláška č. 22/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Čiastka 3/1982
Platnosť od 26.02.1982
Účinnosť od 13.03.1982
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 25. septembrom 1981.

22

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. decembra 1981

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou


Dňa 11. októbra 1977 bola v San José podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou. Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 25. septembrom 1981.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kostarickej republiky,

vedené prianím rozvíjať spoluprácu medzi obidvoma krajinami v oblasti kultúry,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, výchovy a zdravotníctva.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi vysokými školami a vedeckými ústavmi obidvoch krajín a za tým účelom napomáhať výmenu vedcov a učiteľov pre štúdium, prednášky a výskum z ich odboru.

Článok 3

Zmluvné strany budú poskytovať študijné a postgraduálne štipendiá študentom, odborníkom, technikom, vedcom a umelcom druhej krajiny spôsobom, ktorý bude určený vo vykonávacích plánoch k tejto Dohode.

Článok 4

Zmluvné strany budú skúmať podmienky vzájomného uznávania platnosti vykonaných štúdií, zložených skúšok a dosiahnutých diplomov na území jednej zo zmluvných strán.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu kultúrnych inštitúcií a organizácií obidvoch strán.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať v záujme poznania druhej strany:

a) konanie výstav kultúrneho, technického, vedeckého a zdravotníckeho charakteru;

b) konanie divadelných, hudobných festivalov a festivalov dokumentárneho a umeleckého filmu;

c) uvádzanie filmových diel a hudobných diel v rozhlase a televízii.

Článok 7

Každá zo zmluvných strán umožní v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi dočasný vývoz alebo dovoz vedeckých a technických prístrojov, pedagogického materiálu, umeleckých diel, kníh a dokumentov, ktoré by mohli účinne prispieť k rozvoju činností obsiahnutých v tejto Dohode.

Článok 8

Zmluvné strany budú v súlade so svojími vnútroštátnymi predpismi podporovať dovoz kníh, časopisov a iných kultúrnych, vedeckých a technických publikácií druhej strany.

Článok 9

Zmluvné strany pri vykonávaní tejto Dohody zaručia navzájom ochranu autorských práv podľa svojich vnútroštátnych predpisov a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú obidve strany viazané.

Článok 10

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať na určité časové obdobie plány kultúrnej spolupráce, ktoré budú obsahovať aj podmienky finančného zabezpečenia výmen a kultúrnych akcií.

Článok 11

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany písomne oznámia, že bola schválená podľa vnútroštátnych predpisov, a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v San José 11.10.1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a španielskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Kostarickej republiky:

Gonzalo Facio Segreda v. r.