Čiastka č. 19/1982 Zb.

Vydaná dňa: 10.09.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
102/1982 Zb. Zmena zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 (č. 175/1980 Zb.) 01.01.1983
104/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1981 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu 01.10.1982
106/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 01.10.1982