Vyhláška č. 104/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1981 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu

Čiastka 19/1982
Platnosť od 10.09.1982 do30.06.1991
Účinnosť od 01.10.1982 do30.06.1991
Zrušený 248/1991 Zb.

OBSAH

104

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 13. augusta 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1981 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o prevádzke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


Čl. 1

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 60/1981 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 3 prílohy č. 2 vyhlášky č. 60/1981 Zb. znie:

(3) Základná merná prevádzková norma spotreby pohonných hmôt v litroch na 100 km pre jednotlivé vozidlá (PNSz) sa určuje súčinom hodnoty údaja o spotrebe „S" a hodnoty súčiniteľa „K“ podľa vzorca

PNSz = S x K (l/100 km)

„K“ je technický súčiniteľ vozidla, ktorý vyjadruje jeho konštrukčné vyhotovenie, prípadne skutočný technický stav vozidla (napr. pred generálnou opravou alebo pred celkovou opravou motoru a pod.) z hľadiska vplyvu na prevádzkovú spotrebu pohonných hmôt; hodnoty tohto súčiniteľa nesmú presiahnuť hodnoty uvedené v odseku 4; „S“ je údaj o spotrebe pohonných hmôt vozidla v litroch na 100 km; hodnota „S“ je

a) pri vozidlách

AVIA A 15 a A 20všetky vyhotovenia12,3
AVIA A 30všetky vyhotovenia14,2
IFA W 50 L, L/SP, LBvalníkové vyhotovenia18,6
ROMAN 8.135 Fvalníkové vyhotovenie22,7
Škoda 706 MT a MTVvalníkové vyhotovenia28,6
Škoda 706 MTS a MTS-Psklápačkové vyhotovenia29,5
LIAZ 100valníkové vyhotovenie27,6
LIAZ 100návesová jazdná súprava41,4
TATRA 138 a 148valníkové a sklápačkové vyhotovenia31,2
KAROSA C 734 a LC 735 a LC 736autobusy25,0

b) pri ostatných vozidlách uvedená v technickom preukaze vozidla.22)".


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1982.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

22) Pokiaľ táto hodnota spotreby pohonných hmôt nie je v technickom preukaze vozidla uvedená, ustanovuje sa podľa ČSN 30 0510, alebo podľa spotreby porovnateľného vozidla.