Zásady č. 102/1982 Zb.Zmena zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 (č. 175/1980 Zb.)

Čiastka 19/1982
Platnosť od 10.09.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1985
Zrušený 119/1985 Zb.

102

ZMENA ZÁSAD

vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 (č. 175/1980 Zb.)

Na základe záverov z rokovania Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky a sekretariátu Ústrednej rady odborov konaného 6. apríla 1982 sa zavádza povinnosť registrovať kolektívne zmluvy príslušnými štátnymi, hospodárskymi a odborovými orgánmi úpravou časti V Zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv č. 175/1980 Zb.

1. Časť V Zásad znie:

„Registrácia a kontrola plnenia kolektívnych zmlúv

28. Uzavreté kolektívne zmluvy organizácií, ich zmeny a doplnky registrujú orgány im bezprostredne nadriadené a príslušné orgány odborového zväzu. Vedenie organizácie spolu s príslušným odborovým orgánom vykonáva registráciu závodných kolektívnych zmlúv, ich zmien a doplnkov. Odborové kolektívne zmluvy, ich zmeny a doplnky registrujú ústredné orgány a príslušné orgány odborového zväzu. Registrujúce orgány a organizácie dbajú na včasnú prípravu a uzavretie kolektívnych zmlúv a konzultujú obsah predložených návrhov za účasti oboch zmluvných strán. O opatreniach dohodnutých pri konzultácii na zmeny a doplnenie kolektívnej zmluvy robia záznam. Uzavreté kolektívne zmluvy sa zasielajú na registráciu ihneď po ich podpísaní. Registrujúce orgány vyhotovujú protokol o registrácii.

29. Obe zmluvné strany v kolektívnej zmluve sa dohodnú na spôsobe:

a) pravidelnej bežnej kontroly plnenia v záujme vytvárania predpokladov dôslednej a včasnej realizácie všetkých ustanovení a záväzkov obsiahnutých v kolektívnej zmluve. So závermi bežnej kontroly plnenia kolektívnej zmluvy sú pracujúci oboznamovaní na výrobných (prevádzkových) poradách, členských schôdzach odborových úsekov a členských schôdzach alebo konferenciách základnej organizácie Revolučného odborového hnutia;

b) polročnej verejnej kontroly plnenia kolektívnej zmluvy organizácie a závodnej kolektívnej zmluvy za účasti všetkých pracujúcich, organizovanej dva razy do roka podľa spoločného plánu politickoorganizačného opatrenia. Najneskôr do 31. augusta bežného roka a do 15. februára nasledujúceho roka schvaľuje dosiahnuté výsledky v plnení kolektívnej zmluvy a navrhované závery z vykonanej verejnej kontroly členská schôdza alebo podniková (závodná) konferencia Revolučného odborového hnutia. Výsledky a závery verejnej kontroly sa využijú pri príprave a uzavretí novej kolektívnej zmluvy a pri rozboroch hospodárskej činnosti organizácie;

c) verejnej kontroly plnenia odborovej kolektívnej zmluvy raz do roka súčasne s hodnotením výsledkov hospodárenia a plnenia plánu VHJ a prerokovania ich výsledkov a schválenia záverov z nich vyplývajúcich odborovou konferenciou Revolučného odborového hnutia.“.

2. Táto úprava o registrácii kolektívnych zmlúv nadobúda účinnosť 1. januárom 1983. Postupuje sa podľa nej už pri príprave kolektívnych zmlúv na rok 1983.