Čiastka č. 25/1968 Zb.

Vydaná dňa: 24.06.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1968 Zb. Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky 24.06.1968
78/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia 24.06.1968
79/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl 24.06.1968
80/1968 Zb. Opatrenie Ministerstva školstva, ktorým sa vyhlasuje zrušenie zásad pe rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium 24.06.1968