Vyhláška č. 79/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl

Čiastka 25/1968
Platnosť od 24.06.1968 do31.08.1980
Účinnosť od 24.06.1968 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

z 13. júna 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl

Ministerstvo školstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi mení a dopĺňa podľa § 19 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách vyhlášku č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných študentov československých vysokých škôl takto:


Článok I

1. § 2 ods. 1 znie:

(1) Zahraničným absolventom československých vysokých škôl (ďalej len „absolventi“)

a) univerzitného smeru s výnimkou absolventov lekárskeho štúdia, absolventov pedagogických fakúlt a absolventov učiteľského štúdia na fakultách telesnej výchovy a športu a na prírodovedeckých a filozofických fakultách,

b) technického smeru,

c) ekonomického smeru,

d) poľnohospodárskeho smeru s výnimkou absolventov veterinárneho štúdia,

vydá vysoká škola, na ktorej štúdium ukončili, okrem diplomu podľa § 1 ods. 1, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, aj diplom v anglickom alebo francúzskom jazyku s označením obvyklým pri dosiahnutí príslušnej vysokoškolskej kvalifikácie v oblasti, v ktorej budú pôsobiť (oddiel A prílohy)“.

2. § 2 ods. 3 znie:

(3) Absolventom pedagogických fakúlt a učiteľského štúdia na fakultách telesnej výchovy a športu a na prírodovedeckých a filozofických fakultách vydá vysoká škola, na ktorej štúdium ukončili, okrem diplomu podľa § 1 ods. 1, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, vysvedčenie o dosiahnutí učiteľskej spôsobilosti s uvedením druhu a stupňa školy, na ktorej sú spôsobilí vyučovať, a aprobácie v anglickom alebo francúzskom jazyku (oddiel B prílohy)“.

Článok II

Príloha vyhlášky č. 110/1966 Zb. sa dopĺňa takto:

1. V oddiele A sa za položku „Absolvent filozofických odborov (neučiteľského smeru)“ vkladajú tieto položky:

„Absolvent odboru politickej a sociálnej vedyMaster of Political and Social Sciences (in...) Licencié en Sciences politiques et sociales Diplomé d'Etudes Supérrieures en...“
Absolvent odborov telesnej výchovy a športu (neučiteľského smeru) Master of Science (in...) Licencié és Sciences Diplomé d'Etudes Supérieures en ... “

2. Druhá položka v oddiele B znie:

„Absolventi učiteľského štúdia na fakultách telesnej výchovy a športu Teaching Diploma for Physical Education on Secondary physique Schools (higher degree) Licencié en Education Certificat d'Aptitude auProfessorat d'EnseingnementSecondaire(2e cycle)“

Článok III

(1) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(2) Označenie uvedené v článku II sa na žiadosť prizná i absolventom, ktorí ukončili štúdium v zimnom semestri študijného roku 1967/1968.


Minister:

Dr. Kadlec v. r.