Čiastka č. 64/1961 Zb.

Vydaná dňa: 07.12.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 07.12.1961
136/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 07.12.1961
137/1961 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952. 01.01.1962
138/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
139/1961 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave dodávok elektriny vo veľkom pre obdobie od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962 01.12.1961