Čiastka č. 74/1950 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
192/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy pre konanie v trestných a v občianskych právnych veciach (spravovací poriadok) 01.01.1951
193/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári 01.01.1951
194/1950 Zb. Nariadenie o sadzbách za advokátske a notárske výkony 01.01.1951