Čiastka č. 62/1949 Zb.

Vydaná dňa: 22.09.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
205/1949 Zb. Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie. 22.09.1949
206/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine. 22.09.1949
207/1949 Zb. Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva o prenesení pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v pozemnoknižných veciah novej pozemkovej reformy 22.09.1949
208/1949 Zb. Vyhláška ministra financií ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o zrušení zákazu dovozu a prevozu ríšskych mariek. 22.09.1949