Čiastka č. 41/1949 Zb.

Vydaná dňa: 03.06.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1949 Zb. Vládne nariadenie o zriaďovaní, organizácii a činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy. 03.06.1949
130/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948. 21.07.1948
131/1949 Zb. Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku. 01.01.1949